top of page

לשון החוק

gavel-145563_1280.png

חוק החומרים המסוכנים:

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם כמו גם קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין אם הוא מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.
מסגרת היתר הרעלים, כל מפעל מחויב להכין את מפעלו לעבודה עם חומרים רעילים ו/או מזיקים ולמנות אחראי רעלים.
 
המפעל זקוק לעובדים שעברו הכשרה של אחראי רעלים בכדי למנוע תאונות או זיהום של חומרים מזיקים לסביבה – למים, לקרקע ולאוויר.
 
החוק חל על כל מי שעוסק בחומרים מסוכנים.
 
הכשרת עובדים לקורס אחראי רעלים היא הכרחית למפעל שעוסק בחומרים מסוכנים או מזיקים, ע"פ היתר הרעלים.

חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993*

חובת רישוי

2.    כל מקום למכירת חמרים מסוכנים טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

היתר רעלים (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

3.    (א)  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.

          (ב)  בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש בהם; אין בהיתר כדי להתיר סחר או יבוא של סם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

          (ג)   היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ד)  תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ה)  הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר; כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים, ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ו)   הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

עלים מיובאים

4.    לא ימסור המכס רעלים המוכנסים לישראל אלא לאחד מאלה בלבד -

(1)   לבעל היתר רעלים;

(2)   למי שיש לו הרשאה בכתב מאת הממונה.

פנקסי רעלים

5.    (א)  בעל היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת השלישית ובהם יירשמו כל קניה ומכירה של רעלים.

          (ב)  בפנקס הקניות יפורטו תאריכה של כל קניה, החמרים שנקנו, כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו.

          (ג)   בפנקס המכירות יפורטו תאריכה של כל מכירה, תיאורו של הרעל שנמסר וכמותו, השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של הקונה.

          (ד)  כל רישום בפנקס המכירות ייעשה בזמן מסירת הרעל והקונה יחתום בצדו של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה במקום החתימה.

          (ה)  אין למחוק או לשנות ברישום בפנקס ואין להוסיף עליו; העסקאות יירשמו בזו אחר זו ויצויינו במספרים סידוריים.

          (ו)   נפלה טעות סופר, אפשר להביא תיקון בשולי הפנקס אך אין לתקן את הרישום המקורי.

          (ז)   העברת רעלים מבית עסקו הסיטוני של בעלם אל בית עסקו הקמעוני, תירשם בפנקסים של שני בתי העסק כאילו נעשה מכר.

          (ח)  הפנקסים יישמרו ויהיו פתוחים לביקורתו של הממונה או של עובד ציבור שהוא הרשה לכך בכתב, שלוש שנים מיום הרישום האחרון בהם.

החסנת רעלים

6.    (א)  רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא רעילים.

          (ב)  על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר והמלה "רעל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

          (ג)   לא יאוחסנו, לא יוצגו למכירה ולא יימכרו צרכי מזון או משקה בבית עסק רשוי לסחר ברעלים; הוראה זו לא תחול על רוקחים מורשים לגבי מכירה בצרורות חתומים של צרכי מזון פטנטיים או צרכי מזון שהם מייצרים ומוכרים.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

מכירת רעלים בידי סיטונאים

8.    בעל היתר רעלים שהוא סיטונאי או יצרן של רעלים -

(1)   לא ימכור רעלים אלא למי שהוא בעל היתר רעלים;

(2)   לא יעסוק במכירה קמעונית אלא אם כן בית עסקו הקמעוני מופרד ושונה מבית עסקו הסיטוני ורשוי בנפרד;

(3)   לא יעסוק בעירוב, בהרכבה או בהכנה של רעלים, אלא בהדרכתו ובפיקוחו האישיים של איש מקצוע שהרשהו הממונה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

סיווג רעלים

10.  השר רשאי בתקנות –

(1)   לסווג רעלים, לפי מטרת שימושם, דרגות רעילותם או מידת הסכנה הכרוכה בשימושם, או לפי שיקולים אחרים;

(2)   לפטור רעלים או סוגים מהם מתחולתן של הוראות מסוימות של חוק זה;

(3)   לקבוע לגבי רעלים או סוגים שלהם הוראות בדבר ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם, החזקתם והשימוש בהם.

 

סמכות ביקורת (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16.  (א)  הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ב)  הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.

צו פינוי רעלים  (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16א.  (א)  נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

(1)   לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי שיורה בצו;

(2)   לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים, בצו כאמור בפסקה (1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

          (ב)  מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

          (ג)   מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ד)  על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

אחריות נושא משרה בתאגיד  (תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

16ב.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

תפקידי ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

16ג2. (א)  לממונה יהיו התפקידים המנויים בסעיף זה בעת אירוע חומרים מסוכנים:

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(3)   מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל, לפי בקשתם, לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה; לענין פסקה זו, "קצין משטרה", "קצין צה"ל" – כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה;

(4)   מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע.

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          (ב)  לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה הסמכויות המפורטות להלן:

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(1)   לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו, להזדהות;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(2)   להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים המסוכנים;

(3)   לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים – הגבלת סמכות (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

16ג4. (א)  באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן ביטחוני או בשטח המוחזק על ידי צה"ל, כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה, לא יחולו הוראות סעיף 16ג2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הביטחון, לפי הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה הקבועות באותו סעיף.

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

 

bottom of page