top of page

נאמני בטיחות
לשון החוק

לשון החוק

gavel-145563_1280.png

חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

17.  (א)  המעסיק –

(1)   יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה;

(2)   לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעסיק בקשר למעשה של המעסיק כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ב)  שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעסיק לועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

העברת סמכויות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

18.  שר העבודה רשאי להעביר מסמכויותיו לפי סעיף 17(א), והודעה על כך תפורסם ברשומות.

 

נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות

19.  מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל.

נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות

20.  (א)  מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מביניהם או למנות נאמנים לעניני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.

          (ב)  דרך בחירתם או מינויים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים, ייקבעו בתקנות.

הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

21.  מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעסיקו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה; העתק ההודעה יישלח על ידי המעסיק בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעסיק.

 

חובות וסמכויות של נאמן בטיחות

22.  ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:

(1)  לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם;

(2)  להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות;

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

(3)  להודיע בכתב למעסיק או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;

(4)  לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר העבודה;

(5)  להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 

חובות המעסיק (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

23.  המעסיק –

(1)   יתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו;

(2)   ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על יד נאמן בטיחות, ואם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.

 

הגנה על נאמן בטיחות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

24.  לא יפגע המעסיק בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חילוקי דעות בין נאמני בטיחות לבין מעסיק בקשר למעשי המעביד כאמור.

 

ממונה על בטיחות (תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

25.  (א)  שר העבודה רשאי, בין דרך כלל בתקנות ובין בהודעה מיוחדת בכתב, להורות למעסיק על מינוי אדם מאומן כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת שעיקר תפקידו יהיה בכך. הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

          (ב)  לא יתן שר העבודה הודעה מיוחדת על פי סעיף קטן (א), אלא אם ראה שהיקף המפעל ותהליך העבודה ומידת הסיכון מצדיקים זאת, ולאחר שהתייעץ במועצת המוסד המוקם לפי סעיף 26.

          (ג)   שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות בדבר מינוי ממונה על בטיחות ופסילתו, בדבר חובותיו כלפי מפקח עבודה וועדת בטיחות ובדבר העונש שיהיה צפוי לו באי-מילוי חובותיו.

bottom of page