top of page
מטרת הקורס

הקורס נערך בהתאם באישור ובהתאם לדרישות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בזרוע העבודה.

ממונה הבטיחות  מהווה את הזרוע המקשרת בין העובדים להנהלת הארגון ואחראי על הדרכת עובדים ומנהלים, פיקוח על מערך הבטיחות, זיהוי וניהול גורמי סיכון בעבודה.

מטרת הקורס

640px-Gluehlampe_01_KMJ.png
Design Book
החומר הנלמד

החומר הנלמד

- מושגי יסוד בבטיחות ובגהות

- מערך הבטיחות והבריאות

- אחריות משפטית של הממונה ועבודה מול הנהלת הארגון

- ניהול תקציב, קבלת החלטות בענף הבטיחות

- עקרונות החקיקה בבטיחות ובבריאות, סקירה מקיפה של פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות הבטיחות על העבודה וחוקים נוספים

- בטיחות בחשמל, אש, חומרים מסוכנים

- מבוא לגהות תעסוקתית

-ארגונומיה

- עבודה בגובה

- ניהול הבטיחות וניהול סיכונים בעבודה

Business Meeting
paper-153317_1280.webp
משך הקורס

316 שעות - כ 40 מפגשים שבועיים

הקורס כולל מספר סיורים חיצוניים באתרים ייעודים בצפון הארץ

משך הקורס

Clock
Image by Eric Rothermel
bottom of page